Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2023 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için ocak-mart aylarına isabet eden dönemde 2024 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekiyor. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, TAPDK belgesi süre uzatım işlemini uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi geçerliliğini kaybedeceğini açıkladı. Rüzgar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu huşuları belirtti: “Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunlu. Mevzuat hükümleri çerçevesinde satış belgeleri için 1 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacak. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir. Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecek.
2024 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
I- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası ATM veya İnternet Bankacılığı tahsilat ekranlarında "Ödemeler>Diğer Ödemeler>Diğer Kurumlar> Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi Ve Süre Uzatım İşlemi" yolu izlenerek ve belge sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. Ziraat Bankası Şubeleri gişelerinde de tahsilat imkanı bulunmaktadır.
Süre uzatım işlem bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da "Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar" bölümünden gerçekleştirilmemelidir. Aksi takdirde işlem bedeli bakanlık hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi geçerliliğini yitirecek. Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecektir.
II- Belirlenen süre zarfında işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir. Süre uzatım işlem bedelini  belirtilen şekilde kurum hesabına yatıran satıcıların, süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesi (mühür/imza/kaşe) amacıyla ayrıca ilçe müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.  
2024 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ
1- Toptan Satış Belgeleri    45.657 TL
2- Perakende Satış Belgeleri    
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde    2.348 TL
b) İlçe merkezlerinde    1.552 TL
c) Diğer mahallerde    564 TL
3- Açık İçki Satış Belgeleri    
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde    9.802 TL
b) Diğer mahallerde    3.761 TL
4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi    
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde    23.843 TL
b) Diğer mahallerde    21.900 TL

(Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü / Bülten)

Alanya'da taksimetreyi açmayan taksiciye ceza Alanya'da taksimetreyi açmayan taksiciye ceza


                                                                                                                                                                                                                               

Editör: DAMLA ERCİYAS